Czcionka: 
Kontrast:  kontrast domyślny kontrast czarne tło białe litery kontrast żółte tło czarne litery kontrast czarne tło żółte litery
Czcionka: 
  Kontrast:  kontrast domyślny kontrast czarne tło białe litery kontrast żółte tło czarne litery kontrast czarne tło żółte litery

Regulamin

Zasady użytkowania

Regulamin witryny internetowej pod adresem http://www.insmed.pl/, prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Ustrzyckiej 41a, 35-504 Rzeszów, zwane dalej „Insmed”:

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w witrynie firmy Insmed sp. z o.o. pod adresem http://www.insmed.pl/, zwanej w dalszej części Witryną. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych w Witrynie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Witryny odpowiada Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Insmed sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 41a, 35-504 Rzeszów - zwana dalej Operatorem. Do publikacji w Witrynie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, naruszające prawa innych osób itp. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Operatora. Operator podejmie niezwłocznie działania w celu zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je zamieściły. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

2 - OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do treści publikowanych w Witrynie posiada Operator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów w Witrynie. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się upowszechnia, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Witryny. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.

3 - KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PORTALU

Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Witryny jest bezpłatne. Użytkownikom portalu oferowana jest możliwość utworzenia konta osobistego, pozwalającego na dostęp do usług i treści udostępnianych w Witrynie. Aby korzystać z konta użytkownika, Użytkownik musi wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w Witrynie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem i jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania Witryny. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto może zostać usunięte. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie oraz wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Witrynie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Dostęp do wybranych usług Witryny może wymagać uiszczenia opłat. Użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług zostaną poinformowani o zakresie dostępu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia.

 

4 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści prezentowanych w Witrynie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu: 

 • błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie,
 • sposobu wykorzystania dostępnych usług i treści przez użytkowników. 

Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Witryny lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych dostępowych osobom trzecim. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia. 

 

 

Zasady zachowania prywatności


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie
, ul. Ustrzycka 41A, 35-504 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135428, REGON: 005138542,
NIP: 813-03-33-810, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł wniesionym w całości.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Zakładając Konto użytkownika zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji Twoich zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
  • badaniu satysfakcji klientów.

 

Podanie danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach jest ono konieczne
do zawarcia umowy. Skutkiem niepodania danych jest:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie,
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu,
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

 

Możliwość cofnięcia zgody:

Możliwość cofnięcia zgody istnieje w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia.

A także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki Cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności lub chęci skorzystania ze swoich uprawnień zapraszamy do kontaktu: insmed@insmed.pl.

 

 

 

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W INSMED SP. Z O. O.

§ 1. Zakres obowiązywania warunków

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.insmed.pl/ jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 41a, 35-504 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135428, REGON: 005138542, NIP: 813-03-33-810, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł wniesionym w całości (zwane dalej „INSMED”).
 2. Dane kontaktowe:
 • Adres: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED sp. z o.o.

ul. Ustrzycka 41a

35-504 Rzeszów

 1. Sklep umożliwia Klientom składanie zamówień za pośrednictwem Internetu. Klient przed złożeniemi potwierdzeniem zamówienia jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez INSMED danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejsze warunki sprzedaży i płatności obowiązują do wszystkich zawartych umów. Kupujący akceptuje zawarte poniżej warunki umowy sprzedaży.
 4. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,

2) posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Active X, appletów Javy, JavaScript i Cookies,

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej – adres e-mail,

4) zalecana minimalna rozdzielność ekranu 1360 x 1024 pikseli.

§2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. INSMED świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia
i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem www.insmed.pl.

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Jednakże Klient, który zarejestrował Konto Klienta w sklepie internetowym ma możliwość:, śledzenia historii zamówień,.

5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej pod adresem www.insmed.pl zakładki „sklep” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.

6. Zarejestrowanie Konta Klienta w sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji w tym podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), a następnie przez określenie firmy, podanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do złożenia zamówienia, adresu oraz hasła. Aby dokonać rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, w celu realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 b RODO) oraz przedstawienia informacji handlowych oraz marketingowych INSMED (art. 6 ust. 1 a RODO). Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta.

7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez INSMED wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klient.

8. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie i konieczności uiszczenia opłat, Klienci chcący otrzymać dostęp do tych usług zostaną poinformowani o zakresie dostępu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia.

9. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: insmed@insmed.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy INSMED wskazany w § 1 punkt 2 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym.

10. INSMED może, w zależności od rodzaju naruszeń, zawiesić okresowo działanie Konta lub wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta i usunąć Konto Klienta w sytuacji:

1) korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

11. INSMED może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail aktualnie zarejestrowany w sklepie internetowym.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze sklepu internetowego.

13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§3. STRONY TRANSAKCJI

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie Internetowym www.insmed.pl jest przedsiębiorca w myśl przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646)

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.insmed.pl jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

 

§4. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

1. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie sklepu internetowego www.insmed.pl, w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) oraz kosztów transportu.

3. Podatek VAT na produkty oferowane w naszym sklepie jest naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami i prezentowany na karcie produktu.

 

§5. CENY

Cena jest uzależniona od ilości kupowanego towaru oraz indywidualnych rabatów klienta. Ceny nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu.

 

§6. DOSTAWA

 1. Produkty sprzedawane są w standardowych opakowaniach firmy Insmed. Koszt opakowań jest zawarty w cenie towaru. Asortyment, ilość, termin dostawy jest realizowany na podstawie pisemnego i uzgodnionego zamówienia klienta. Dopuszcza się realizację zamówienia w częściach. Kupujący jest obciążony częścią kosztów dostawy fakturowanych razem z towarem. Za dostawę towaru odpowiada spedytor. Standardowo czas dostawy wynosi jeden dzień roboczy dla paczek i dwa dni robocze dla palet.
 2. Termin dostawy jest każdorazowo potwierdzany przez INSMED. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 2 tygodnie. Przesyłki wysyłane są do klientów w dni robocze do godziny 15.00 za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
 3. Towar zamówiony w sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej, transportem własnym lub wydawana jest bezpośrednio z magazynu własnego.
 4. Dostawy produktów zamówionych na stronie internetowej http://www.insmed.pl/ są realizowane na terytorium Polski . W przypadku realizacji poza terytorium Polski INSMED zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia zamówienia.
 5. Odbiór przesyłki od spedytora musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§7. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego, e-mailem lub faksem.
 2. Klientami sklepu mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646)które zarejestrowały się na platformie i zostały zaakceptowane przez pracownika INSMED.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do „koszyka” produktów z oferty INSMED oraz wypełnienie "formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.
 4. Zgodnie z procedurami ISO zamówienia należy składać w formie pisemnej (fax, e-mail, portal internetowy).
 5. Wkrótce po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktować się z INSMED drogą telefoniczną lub mailową.
 6. Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem na rachunek bankowy INSMED wskazany na formularzu zamówienia lub na fakturze VAT
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku płatności przelewem - w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy,
  2. w przypadku korzystania z kredytu kupieckiego wg ustalonych warunków.
 8. INSMED zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. 
 9. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia. 
 10. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy INSMED nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, INSMED informuje o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, INSMED zwraca przedpłatę na podane przez klienta konto bankowe.
 11. Klient może anulować złożone zamówienie e-mailowo lub faksem do momentu zmiany statusu zamówienia na "Zrealizowano".

 

 

§8. NIEZGODNOŚCI DOSTAW

 1. Towar otrzymany niezgodnie z zamówieniem (odnośnie asortymentu, ilości, jakości) klient ma prawo reklamować w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. INSMED rozpatruje każdą otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji (liczone od pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu).
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji INSMED uzupełni lub wymieni wadliwe wyroby na wolne od wad, względnie wystawi fakturę korygującą.
 3. INSMED nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn dotyczących Kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie dostarczonych wyrobów. Za usługę transportową oraz jakość dostarczonej przesyłki odpowiada Spedytor i dlatego niezgodność przesyłki z dostarczonymi dokumentami należy bezwzględnie odnotować na liście przewozowym w obecności kuriera. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami przesyłki. W przypadku braków w przesyłce spowodowanych jej uszkodzeniem należy sporządzić protokół reklamacyjny na druku dostarczonym przez kuriera w terminie do 5 dni od daty dostawy. Kupujący nie jest upoważniony do jakichkolwiek odliczeń od ceny zakupionego wyrobu, chyba, że wynika to z uzgodnień stron albo z uznania reklamacji.
 4. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, jeżeli korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§9. WARUNKI ZAPŁATY

 1. INSMED dokonuje raz do roku oceny współpracy z klientem w wyniku czego ustalane są indywidualne rabaty Klienta oraz wysokość kredytu kupieckiego. Podstawowym sposobem płatności jest przedpłata wg proformy. W przypadku nawiązania dłuższej współpracy, dopuszcza się płatność przelewem, kompensatę itp. Wpływające do INSMED zapłaty za dostarczony wyrób są zawsze zaliczane najpierw na najstarsze zadłużenia. W przypadku nierzetelnego postępowania Kupującego, w szczególności nieterminowej płatności za dostarczone wyroby, INSMED jest upoważniony do wstrzymania dalszych dostaw do momentu zapłaty zaległych wymaganych płatności. Może też uzależnić dalsze dostawy od przedpłat. Natomiast w przypadku zakupu wyrobów niestandardowych INSMED uzależnia sprzedaż od przedpłaty.
 2. Towar zamawiany na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi, a klient jest zobowiązany do jego odbioru bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o gotowości do sprzedaży.

 

§10. ZWROT TOWARÓW

Firma INSMED zastrzega sobie prawo do jednoznacznej odmowy przyjęcia sprzedanych wyrobów. Przy incydentalnych zwrotach wyrobów lub wymianie zostaną przyjęte tylko te, które są oryginalnie zapakowane i były też właściwie magazynowane, a warunki zwrotu muszą być wcześniej zaakceptowane i uzgodnione z działem sprzedaży. Zapisanie na dobro rachunku Kupującego nastąpi w wysokości wartości netto dostarczonego przez INSMED wyrobu pomniejszone o koszty manipulacyjne wynoszące 25 %. Wyklucza się możliwość zwrotu lub wymiany wyrobów wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego, oraz tych, których wartość nie przekracza kwoty 100zł netto lub równowartości w walucie obcej.

§11. INNE POSTANOWIENIA

 1. INSMED zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. 
 2. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone w sklepie opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają one błędów lub braków. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, mailowy lub faks.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. INSMED zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

 

Zasady użytkowania

Regulamin witryny internetowej firmy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Ustrzyckiej 41a, zwane dalej Insmed

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w witrynie firmy Insmed Sp. z o.o., zwanej w dalszej części Witryną. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych w Witrynie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Witryny odpowiada firma Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Insmed sp. z o.o., ul.  Ustrzycka 41a, 35-505 Rzeszów - zwana dalej Operatorem. Do publikacji w Witrynie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, naruszające prawa innych osób itp. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Operatora. Operator podejmie niezwłocznie działania w celu zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je zamieściły (z uwzględnieniem kroków prawnych). Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Witryny.

2 - OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do treści publikowanych w Witrynie posiada Operator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów w Witrynie. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się upowszechnia, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Witryny, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.

3 - KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PORTALU

Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Witryny jest bezpłatne. Użytkownikom portalu oferowana jest możliwość utworzenia konta osobistego, pozwalającego na dostęp do usług i treści udostępnianych w Witrynie. Tworząc konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w Witrynie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem i jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania Witryny. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto może zostać usunięte. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Operator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Witrynie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Dostęp do wybranych usług Witryny może wymagać uiszczenia opłat. Użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług zostaną poinformowani o zakresie dostępu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia.

4 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści prezentowanych w Witrynie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu: 

 • błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie; 
 • sposobu wykorzystania dostępnych usług i treści przez użytkowników. 

Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Witryny lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych dostępowych osobom trzecim. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia. 

Zasady zachowania prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135428,  REGON: 005138542, NIP: 813-03-33-810, mającą siedzibę pod adresem ul. Ustrzycka 41a,  35-504 Rzeszów posiadający kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł wniesiony w całości

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Zakładając Konto użytkownika zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji Twoich zamówień Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:
Dobrowolne, w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy Skutek niepodania danych:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:
w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia

A także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora)
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

 Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

 W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • udostępniania funkcji Sklepu

 Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności lub chęci skorzystania ze swoich uprawnień zapraszamy do kontaktu: insmed@insmed.pl 

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE INSMED SP. Z O. O.

1. Zakres obowiązywania warunków

 • Sklep prowadzona jest przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135428,  REGON: 005138542, NIP: 813-03-33-810, mającą siedzibę pod adresem ul. Ustrzycka 41a,  35-504 Rzeszów posiadający kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł wniesiony w całości.

 • Sklep umożliwia klientom składanie zamówień za pośrednictwem internetu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez PRI Insmed danych osobowych Kupującego, do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 • Niniejsze warunki sprzedaży i płatności obowiązują do wszystkich zawartych umów. Kupujący akceptuje zawarte poniżej warunki umowy sprzedaży, również wtedy, gdy są one sprzeczne z jego własnymi warunkami zakupów.

2. Ceny
Cena jest uzależniona od ilości kupowanego towaru oraz indywidualnych rabatów klienta. Ceny nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu.
3. Dostawa

 • Produkty sprzedawane są w standardowych opakowaniach firmy Insmed. Koszt opakowań jest zawarty w cenie towaru. Asortyment, ilość, termin dostawy jest realizowany na podstawie pisemnego i uzgodnionego zamówienia klienta. Dopuszcza się realizację zamówienia w częściach. Kupujący jest obciążony częścią kosztów dostawy fakturowanych razem z towarem. Za dostawę towaru odpowiada spedytor. Standardowo czas dostawy wynosi jeden dzień roboczy dla paczek i dwa dni robocze dla palet.

 • Termin dostawy jest każdorazowo potwierdzany przez firmę INSMED. Standardowy termin dostawy wynosi 2 tygodnie od daty złożenia zamówienia. Przesyłki wysyłane są do klientów w dni robocze do godziny 15.00 za pośrednictwem firmy spedycyjnej. 

 • Towar zamówiony w sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej, transportem własnym lub wydawana jest bezpośrednio z magazynu własnego.


4.Zamówienia

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego, e-mailem  lub faksem.

 • Klientami sklepu mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), które zarejestrowały się na platformie, i zostały zaakceptowane przez pracownika  PRI INSMED.

 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do „koszyka” produktów z oferty INSMED oraz wypełnienie "formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.

 • Zgodnie z procedurami ISO zamówienia należy składać w formie pisemnej (fax, e-mail, portal internetowy). 

 • Wkrótce po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktować się z INSMED drogą telefoniczną lub mailową.

 • Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem na konto INSMED.  

 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 

  • w przypadku płatności przelewem - w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy;

  • w przypadku korzystania z kredytu kupieckiego wg ustalonych warunków

 • INSMED zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. 

 • W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia. 

 • W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy INSMED nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, INSMED informuje o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, INSMED zwraca przedpłatę na podane przez klienta konto bankowe.

 • Klient może anulować złożone zamówienie e-mailowo lub faksem do momentu zmiany statusu zamówienia na "Zrealizowano".

5. Niezgodności dostaw

 • Towar otrzymany niezgodnie z zamówieniem (odnośnie asortymentu, ilości, jakości) klient ma prawo reklamować w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. INSMED rozpatruje każdą otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji (liczone od pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu). 

 • W przypadku uwzględnienia reklamacji INSMED uzupełni lub wymieni wadliwe wyroby na wolne od wad, względnie wystawi fakturę korygującą. 

 • INSMED nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn dotyczących Kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie dostarczonych wyrobów. Za usługę transportową oraz jakość dostarczonej przesyłki odpowiada Spedytor i dlatego niezgodność przesyłki z dostarczonymi dokumentami należy bezwzględnie odnotować na liście przewozowym w obecności kuriera. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami przesyłki. W przypadku braków w przesyłce spowodowanych jej uszkodzeniem należy sporządzić protokół reklamacyjny na druku dostarczonym przez kuriera w terminie do 5 dni od daty dostawy. Kupujący nie jest upoważniony do jakichkolwiek odliczeń od ceny zakupionego wyrobu, chyba, że wynika to z uzgodnień stron albo z uznania reklamacji.

6. Warunki zapłaty

 • INSMED dokonuje raz do roku oceny współpracy z klientem w wyniku czego ustalane są indywidualne rabaty Klienta oraz wysokość kredytu kupieckiego. Podstawowym sposobem płatności jest przedpłata wg proformy. W przypadku nawiązania dłuższej współpracy, dopuszcza się płatność przelewem, kompensatę itp. Wpływające do INSMED zapłaty za dostarczony wyrób są zawsze zaliczane najpierw na najstarsze zadłużenia. W przypadku nierzetelnego postępowania Kupującego, w szczególności nieterminowej płatności za dostarczone wyroby, INSMED jest upoważniony do wstrzymania dalszych dostaw do momentu zapłaty zaległych wymaganych płatności. Może też uzależnić dalsze dostawy od przedpłat. Natomiast w przypadku zakupu wyrobów niestandardowych INSMED uzależnia sprzedaż od przedpłaty.

 • Towar zamawiany na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi, a klient jest zobowiązany do jego odbioru bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o gotowości do sprzedaży.

7. Zwrot towarów
Firma INSMED zastrzega sobie prawo do jednoznacznej odmowy przyjęcia sprzedanych wyrobów. Przy incydentalnych zwrotach wyrobów lub wymianie zostaną przyjęte tylko te, które są oryginalnie zapakowane i były też właściwie magazynowane, a warunki zwrotu muszą być wcześniej zaakceptowane i uzgodnione z działem sprzedaży. Zapisanie na dobro rachunku Kupującego nastąpi w wysokości wartości netto dostarczonego przez INSMED wyrobu pomniejszone o koszty manipulacyjne wynoszące 25 %. Wyklucza się możliwość zwrotu lub wymiany wyrobów wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego, oraz tych, których wartość nie przekracza kwoty 100zł netto lub równowartości w walucie obcej.
8. Inne postanowienia

 • INSMED zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. 

 • Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone w sklepie opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, mailowy lub faksem.

 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

)